Prisijungimo forma Login Form  

   

Populiarios žymos Popular Tags  

   

Vartotojo meniu User Menu  

   

Priėmimo aprašas

Smulkiau

PRIĖMIMAS

Grįžti>>

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ KAUNO „ĄŽUOLO“ KATALIKIŠKĄ VIDURINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniai priimami į viešąją įstaigą Kauno „Ąžuolo“ katalikišką vidurinę mokyklą vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. ISAK-1019 (Žin., 2004, Nr. 103-3809), patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr.46-1526), patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-839 9Žin., 2004, Nr.92-3386), patvirtintu Mokymosi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą tvarkos aprašu.

2. Į viešąją įstaigą Kauno „Ąžuolo“ katalikišką vidurinę mokyklą priimami mokiniai, norintys įgyti išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nepriklausomai nuo tautybės, religijos, gyvenamosios vietos. Pirmenybė teikiama asmenims, gyvenantiems Savivaldybės tarybos mokyklai priskirtoje teritorijoje.

3. Prašymai į mokyklos pirmas, penktas, vienuoliktas klases priimami nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

4. Pasibaigus mokinių priėmimo į mokyklą laikui, jei mokykloje yra laisvų vietų ir ji vykdo reikalingą ugdymo programą, organizuojamas pavienių mokinių, turinčių kunigo rekomendaciją priėmimas.

5. Informacija apie priėmimo į mokyklą tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą, prašymų pateikimo laiką, asmens pateikiamus dokumentus skelbiama mokykloje, interneto mokyklos puslapyje, spaudoje.

II. PRIĖMIMO TVARKA

6. Pirmumo teise priimami:

6.1. gyvenantys Savivaldybės tarybos mokyklai priskirtoje teritorijoje;

6.2. šeimų vaikai, kurie norėtų, kad jų vaikai būtų ugdomi katalikiškos vidurinės mokyklos aplinkoje;

6.3. turintys kunigo rekomendaciją;

6.4. našlaičiai;

6.5. neįgalūs vaikai;

6.6. mokykloje jau mokosi broliai, seserys;

6.7. mokyklos darbuotojų vaikai;

6.8. pagal prašymų pateikimo datą.

7. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir medicininę pažymą, į 2-4 klases – dokumentą apie mokymosi pasiekimus; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą - prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą, kunigo rekomendaciją:

7.1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų). 14-16 metų vaikas prie prašymo turi pridėti vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

7.2. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie tėvų darbovietę, gyvenamąją vietą ir telefonai. Neturintys savo telefono nurodo kitų asmenų telefoną, kuriuo esant skubiems nenumatytiems atvejams (vaiko liga, nelaimingas atsitikimas ir pan.) galima būtų susisiekti.

8. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai (atskiru atveju—jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs).

9. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

10. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą steigėjo nustatyta tvarka priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą:

10.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurio ugdymo programą.

11. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslo priimamas, kai pateikia mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, kunigo rekomendaciją.

12. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento - mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

III. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO TVARKA

13. Prašymai dėl priėmimo į mokyklas registruojami vieniems mokslo metams skirtame registracijos žurnale, kuriame privalo būti šios skiltys:

eilės numeris;

mokinio vardas, pavardė;

adresas, telefono numeris;

prašymo pateikimo data;

pateikti dokumentai (gimimo liudijimo kopija, gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas), kunigo rekomendacija;

pastabos apie pirmumą priimant;

žyma apie priėmimą (įsakymo numeris ir data).

14. Registracijos žurnalo pildymo tvarka:

14.1. Mokiniams, priimtiems į skirtingas klases, registruoti skiriami atskiri lapai.

14.2. Lapai numeruojami, tvirtinami vadovo parašu, nurodoma data.

14.3.Žurnalą pildo ir mokinių priėmimą vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Vasaros atostogų metu šias pareigas atlieka pavaduojantis asmuo.

15. Mokinių prašymų dėl priėmimo į mokyklą registracijos žurnalas įtraukiamas į bylų nomenklatūrą, suteikiamas nomenklatūrinis numeris.

IV. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

16. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai. Jų nevykdymo pasekmės:

16.1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

16.2. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

16.3. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

16.4. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

17. Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla:

17.1. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

17.2. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin.,2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

18. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminimas direktoriaus įsakymu.

19. Mokinių priėmimo į Viešąją įstaigą Kauno „Ąžuolo“ katalikišką vidurinę mokyklą komisiją sudaro mokyklos direktorius.

 

Grįžti>>

 

   
© ALLROUNDER and Tau & Man