Prisijungimo forma Login Form  

   

Populiarios žymos Popular Tags  

   

Vartotojo meniu User Menu  

   

Aidai 1952,9

Smulkiau

 1952     NR 9

Paulius Augius (Augustinavičius) gimė 1909 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Kaune (Lietuvos Meno Mokykloje) ir Paryžiuje (Ecole Nationale Supėriore dės Beaux - Art ir Conservatoire National dės Arts et Mėtiers). Lietuvos Meno Mokykla davė Augiui akademinius pagrindus; Paryžius praplėtė šio grafiko menines kultūros akiratį. Paryžius ir primityvizmo įtaka paskatina Augiiį. grafikai temų ir formų ieškoti antlaikinėse gimto krašto tradicijose bei formose ir atstatyti ryšius su nežinomaisiais liaudies grafikos meistrais. Augiaus grafikos estetika taip pat remiasi antlaikine ir nekintama žemaitiškos buities formų vizija. Daiktai Augiaus medy ir linoleume nustoja natūralinio charakterio bei prasmės ir įgyja arba simbolio, arba dekoratyvia komponento vertę. Žemaitišką bažnytkaimį jis paverčia simbolinėmis figūromis, kurias įvairiai pergrupuodamas, duoda vis naujus žemaitiško peizažo ir buities aspektus. Charakteringiausi šios rūšies darbai yra ankstyvojo periodo 'Bažnytkaimis Lietuvoje", "Turgus", "Malda"medžio raižiniai.

Gerai valdydamas medžio ir linoleumo techniką, faktūriškai Augius yra paprastas, lyriškas, pasitenkinąs kompaktiškų juoda ir balta "dėmių" ritmika. Faktūriniai paprastumą Augiaus grafikoje atsveria dekoratyviškai vartojamų buities ir peizažo elementų įvairumai: medžiai, tvoros, liaudies architektūros savotiškumai išstudijuota iki smulkmenų.

Naujausiuose Augiaus grafikos darbuose pastebimas nuolatos didėjantis palinkimas į dekoratyviškumą. Tatai buvo jau gerokai žymu "Žalčio Pasakos" iliustracijose (1948). Šiame "Aidų" numeryje dedamuose "Žemaičių Simfonijos" epizoduose šis palinkimas taip pat žymus, nors patys darbai (be datos) galėtų būti ir šito paties laikotarpio.
 
Šiandieninėje lietuvių grafikoje Pauliui Augiui priklauso viena iš pirmųjų vietų. Jo darbų galima rasti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio muziejuose (pav.: Art Institute of Chicago). Keliais atvejais Paulius Augius už savo darbus buvo apdovanotas premijomis bei garbės diplomais. Be Lietuvoje vykusių meno parodų Paulius Augius yra dalyvavęs šiose parodose užsieny: Lietuvių Gra­fikos parodoje Čekoslovakijoje (1934), Pasaulinėje Meno ir Technikos parodoje Paryžiuje (1937), Litografijos ir Medžio raižinių parodoje Chicago (1937) ir Lietuvių Grafikos parodoje Freiburg i. Br. (1947).

 

   
© ALLROUNDER and Tau & Man