Prisijungimo forma Login Form  

   

Populiarios žymos Popular Tags  

   

Vartotojo meniu User Menu  

   

Specialistai

Smulkiau

SPECIALISTAI

 • Violeta Katinienė - logopedė, specialioji pedagogė, ekspertė.
 • Birutė Globienė - vyr. logopedė, specialioji pedagogė.
 • Agnė Koirienė - socialinė pedagogė.
 • Jurgita Deineraitė - socialinė pedagogė.
 • Vinga Rakauskienė - psichologė.
 • Rima Skučienė - bendruomenės slaugytoja.

Logopedas

 • Tiria mokinių kalbą ir išaiškina jų kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimus;
 • Nustato kalbos sutrikimų priežastis ir pobūdį;
 • Teikia korekcinę logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų; t.y. tarties, rašymo, skaitymo, mikčiojimo ir kt.;
 • Parenka diferencijuotus, specifinius, efektyvius metodus ir būdus šiems sutrikimams šalinti;
 • Supažindina tėvus su jų vaiko kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimais;
 • Šviečia pedagogus, tėvus (globėjus), mokinių kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo klausimais.

Specialusis pedagogas

 • Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, psichologu, sudarant (modifikuotas, adaptuotas, specialiąsias) ugdymo programas ir teikia jiems metodinę pagalbą;
 • Veda pratybas, kuriose padeda išmokti nesuprastą mokomąją medžiagą;
 • Fiksuoja moksleivio pasiekimus, padeda įsitraukti į ugdymo ir ugdymosi procesą;
 • Formuoja teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius;
 • Prireikus dalyvauja pamokose, padėdamas specialiųjų poreikių vaikui įsitraukti į bendrą veiklą;
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais moksleiviais;
 • Informuoja tėvus ir pedagogus apie pasiektus rezultatus.

Socialinis pedagogas

 • Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Organizuoja moksleivių nemokamą maitinimą;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų-socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumų prevencija;
 • Prireikus lanko vaikus namuose.

Psichologas

 • Konsultuoja mokytojus, tėvus ir mokinius, siekdamas nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, numatyti tiesioginio poveikio būdus;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus (psicho-diagnostika), kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdimosi problemas, specialiuosius ugdimosi poreikius;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Vertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

Bendruomenės slaugytoja ir gydytoja

 • Teikia metodinę, dalykinę pagalbą pedagogams, tėvams bei mokiniams sveikatos ugdymo ir stiprinimo klausimais;
 • Organizuoja pirminę ligų profilaktiką, susijusią su aktyviu ligų rizikos faktorių išaiškinimu;
 • Organizuoja sveikatingumo veiklą, atsižvelgdamos į vaiko amžiaus tarpsnių anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus;
 • Teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
 • Seka moksleivių sveikatingumą, registruoja ir analizuoja sergamumą.

 

   
© ALLROUNDER and Tau & Man