Prisijungimo forma Login Form  

   

Populiarios žymos Popular Tags  

   

Vartotojo meniu User Menu  

   

Monografijos pristatymas

Smulkiau

DAIL. PAULIAUS AUGIAUS MONOGRAFIJOS PRISTATYMAS

 

Per anksti mirusio žymaus grafiko Pauliaus Augiaus našlės Danutės Augienės išleistoji ir dail. A. Kurausko ir V. Sauliaus paruošta velionio monografija plačiajai mūsų visuomenei buvo pristatyta praėjusio sekmadienio popiečiu išskirtine akademija Jaunimo centro didžiojoje salėje, Chicagoje. Kaip žinome, monografija yra parengta su didžiausiu kruopštumu, savo turiniu ir meniniu apipavidalinimu ji yra šios rūšies leidinių tikras unikumas.

 

Čikagiečiai tokio leidinio pristatymo iškilmei parodė didelio dėmesio: salė buvo kone pilna dail. P. Augiaus gerbėjų ir šiaip menu besidominčios publikos. Pati akademijos programa pasižymėjo aukštu lygiu, Č. Grincevičiaus labai šventišku jos pravedimu, programos dalyvių neatkištiniu pasiruošimu ir šiltu Augiaus artimo bičiulio dail. Telesforo Valiaus žodžiu.

 

Įvadinėmis mintimis atidaręs minėjimą, Č. Grincevičius pakvietė tarti žodį monografijos leidėją D. Augienę. Ji padėkojo visiems, kurie tik prie šios monografijos išleidimo vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo. Ypač iškėlė čia dail. A. Kurausko ir V.Sauliaus idealizmą, kurie ištisais metais kone visą savo laisvalaikį paaukojo monografijos ruošimui, dirbdami tik už ačiū.

 

Dail. Telesforo Valiaus ilgesnė kalba buvo pluoštas prisiminimų iš jaunystėje bendrai praleistų dienų su Paulium Augium, drauge nurodant ir giliąsias Augiaus įkvėpimo šaknis - Žemaitijos gamtovaizdį ir žmones. (T.Valiaus kalba spausdinama šios savaitės kultūriniame Drauge).

 

Ištrauką iš Augiaus iliustruotos ir Salomėjos Nėries eilėmis atkurtos pasakos jaudinančiai padeklamavo aktorė Z. Kevalaitytė - Visockienė, o taipgi Augiaus iliustruotas M.Valančiaus "Žemaičių vestuves" žemaitiškai paskaitė aktorius L.Barauskas. Abu aktoriai parodė išskirtinai puikią žodžio išraišką, tobulą jos išieškojimą — salė tiesiog sulaikiusi kvėpavimą klausėsi subtilaus jų balso. Ištraukas iš laiškų, atsiliepiančių apie išleistą monografiją, skaitė A. Šimaitienė.

 

Akademiją nuotaikingai užsklendė Chicagos lietuvių styginis kvartetas, pagrodamas A. Dvoržaką ir F. J. Haydną. Kvarteto instrumentalistai: P. Matiukas, P. Armonas, V. Jančys ir A. Paukštys.

 

Akademiją rengiant, talkino ateitininkų meno draugija "Šatrija", kuriai priklauso P.Augiaus monografijos leidėja D. Augienė. Šatrijiečiai šia proga jai įteikė rožių puokštę.

 

Aplamai, visa monografijos pristatymo iškilmė buvo tikras dvasinis atsigaivinimas, kokių Chicagoje reta, o norėtųsi, kad panašių būtų daugiau.

 

   
© ALLROUNDER and Tau & Man